وسوسه

شبی پر از وسوسه‌ی هوس کردن؛

شبی پر از هوس وسوسه شدن؛

پر از خنده‌های گیرکرده در گلو کنار بغض‌های بی‌مجال؛

کنار زخم بادبادک اسیر یاس؛

شبی پر از همیشگی شدن؛

برایت از دردهای فاش می‌نویسم، از نگاه ناشناسِ کاش؛

شبی پر از هوس، پر از هوا، پر از هجوم سایه‌ی قفس؛

شبی پر از آخ و اُوخ؛

شبی پر از نفس نفس؛

شبی پر از خیالِ چنگ بر لباسِ آسمان زدن؛

شبی پر از شکاف‌های دردسر؛

پر از غروب‌های بی‌خبر؛

پر از نگاه‌های خسته‌تر از اشک‌های چشم تر؛

پرم ز جاودانگی، ز شب؛

مرا کنار خویش حس کنم؛

تا دم حضور؛

لب به لب؛

سه‌شنبه. 19.مرداد.1389. نیمه‌شب. 4:00. قم. خونه. زیرزمین. نیستی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید